Egyptian Woman In Alexandria, Egypt

Egyptian Woman in Alexandria, Egypt
© December 20 2011, Uncornered Market

A proud Egyptian woman at the market in Alexandria, Egypt.