Mountains On The Way To Rasht, Iran

Mountains on the way to Rasht, Iran
© November 11 2011, Uncornered Market

Layers of mountains on the way to Rasht, Iran.