Vermillion Gates (Torii) At Fushimi Inari Shrine – Kyoto, Japan

Vermillion Gates (Torii) at Fushimi Inari Shrine - Kyoto, Japan
© May 16 2012, Uncornered Market

Vermillion Gates (Torii) at Fushimi Inari Shrine near Kyoto, Japan.