Blowfish (Fugu) Sashimi – Osaka, Japan

Blowfish (Fugu) Sashimi - Osaka, Japan
© May 16 2012, Uncornered Market

Blowfish (or Fugu) sashimi at a small restaurant in Osaka, Japan.